Share this Job

A career at Amway is a career in opportunity. At Amway, you can explore and grow, make a difference, and find success. Established in 1959, Amway is a multi-billion dollar company, and the world’s No. 1 direct selling business, according to the Direct Selling News Global 100. Amway is a center of health, skincare and home product innovation and top-selling, global brands. We manufacture and distribute 450+ consumer products. More than 17,000 employees worldwide support millions of Amway Business Owners who sell Amway products.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
 • วางแผนบริหารร้าน เช่น แผนกำลังคน,การสอนงาน,กลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย,สร้างความประทับใจในการบริการลูกค้า
 • ควบคุมสินค้าคงคลัง
 • บริหารจัดการเงินสดภายในร้าน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในการบริหารร้านสาขา หรือมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน การบริหารคลังสินค้า ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี รักงานขายและงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ได้


Job Segment: Network, Manager, Technology, Management